עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » יחסי עובד מעביד פריטים: 28
הוראות ביצועיות לצורך יישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
ביום 5/10/2014 פורסם ונכנס לתוקף צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. צו ההרחבה קובע בין היתר, כי החל מיום 5/10/15, שיעור העובדים עם מוגבלות אצל מעסיק המעסיק 100 עובדים ומעלה לא יפחת מ-2%, על מנת שמעסיק זה יוכר כמעסיק שיש בו ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. החל מיום 5/10/16 שיעור זה יעלה ל-3%. על מנת לקדם את ביצוע צו ההרחבה, פרסמה ועדת מעקב מיום 1/10/15 הוראות ביצועיות הנותנות כלים למעסיקים לצורך יישום הוראות צו ההרחבה.

צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות מאת עוה"ד הילה פורת
ביום 5/10/2014 פורסם ונכנס לתוקף צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות שמחייב מעסיקים המעסיקים 100 עובדים או יותר להעסיק אנשים עם מוגבלות גם במגזר הפרטי. על פי צו ההרחבה, בשנה הראשונה יקלטו המעסיקים עובדים עם מוגבלויות בהיקף של 2% מכלל העובדים.

חוסר תום לב קיצוני של עצמאי המוכר בדיעבד כשכיר מצדיק התחשבנות בדיעבד וקיזוז - גם אם הפער בין התמורה כעצמאי לבין השכר החלופי כשכיר נמוך מ-50%
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי חוסר תום לב קיצוני של עצמאי המוכר בדיעבד כשכיר מצדיק התחשבנות בדיעבד וקיזוז, גם אם הפער בין התמורה כעצמאי לבין השכר החלופי כשכיר נמוך מ-50%.

לא הוכרו יחסי עובד-מעביד בין החברה הממשלתית רפא"ל לבין עובדי חברה המספקת לה שירותי אחזקה, מאחר ומדובר ב"מיקור חוץ אותנטי"
בית הדין הארצי פסק כי יש לראות בהתקשרות בין החברה הממשלתית רפא"ל לבין חברת ב.מ.ן "מיקור חוץ אותנטי" ודחה את עתירת המערערים להכיר בחברה הממשלתית רפא"ל כמעסיקתם.

התקשרות בין צדדים למטרת הכשרה במסגרת תוכנית לימודים בלא ביצוע עבודה עצמאית אינה יוצרת יחסי עובד-מעביד
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי במקרה שמטרת ההתקשרות בגין צדדים לא היתה לשם יצירת יחסי עובד-מעביד, אלא לשם הכשרה מעשית שהינה חלק מתוכנית הלימודים, הכשרה זו אינה בגדר "עבודה" המזכה בשכר.

תביעת עצמאי לדמי אבטלה התקבלה בעקבות קביעת בית הדין כי מעמדו היה של עובד שכיר
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי לעניין זכאותו של עובד לדמי אבטלה, מעמדו אינו נקבע על פי הכינוי שכינו הצדדים את היחסים ביניהם, אלא הוא מעין סטטוס וצורת תשלום התמורה אינה קובעת כשלעצמה את מהות מערכת היחסים שבין הצדדים.

מזכויות עובד שסווג באופן שגוי כ"עצמאי" לא יבוצע קיזוז כלשהו למעט במקרה של חוסר תום לב קיצוני
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי עובד שסווג באופן שגוי כ"עצמאי" יהא זכאי לפיצוי כספי בגין הזכויות הסוציאליות שנשללו ממנו, מבלי שניתן יהא לקזז ממנו סכום כלשהו, למעט במצבים של חוסר תום לב קיצוני מצד המועסק, וכאשר בכל מקרה לא יחוייב בהשבה.

הוכרה טענת קיזוז של חברה בתביעה של עצמאיות להכרה בדיעבד ביחסי עובד מעביד – ונקבע כי החברה פטורה מלשלם כספים נוספים לעובדות
בית הדין האזורי לעבודה הכיר בטענת קיזוז של חברה בתביעה של 3 עצמאיות להכרה בדיעבד ביחסי עובד מעביד – וקבע כי החברה פטורה מלשלם כספים נוספים לעובדות. את החברה ייצגה עו"ד הילה פורת.

בית הדין הורה להשיב לתפקידה עובדת חולת סרטן שהועברה מתפקידה ולאחר מכן פוטרה
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי החלטת המעסיק להעביר עובדת חולת סרטן מתפקידה ולאחר מכן לפטרה מנוגדת לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998, וחייב את המעסיק להחזירה לתפקידה בחברה.

כללים ועקרונות בנוגע למעקב מעסיק על תכתובת אי-מייל של עובד והחדירה לתכתובת זו
בית הדין הארצי לעבודה קבע עקרונות בכל הנוגע למעקב שעושה המעסיק על תכתובת אי-מייל של עובד במסגרת העבודה והחדירה לתכתובת זו.

נדחתה תביעת עזבונו של עצמאי שחילק גז במשך 35 שנים להכיר בו כעובד
בית הדין האזורי לעבודה חייב עזבונו של קבלן עצמאי שחילק גז במשך 35 שנים לשלם למזמין השירותים הוצאות בסך של 50,000 ₪ + מע"מ, בגין הגשת תביעה מופרזת ומנופחת בחוסר תום לב.        

לא יבוצעו השבה או קיזוז מסכומים שנפסקו לזכותו של עצמאי בשל הכרה בדיעבד ביחסי עובד-מעביד, אלא במקרים חריגים
בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי לא יבוצעו השבה או קיזוז כלשהו מסכומים שנפסקו לזכותו של תובע בשל הכרה בדיעבד ביחסי עובד-מעביד, אלא במקרים חריגים.


התקשרות למטרת שיקום בלבד אינה מקימה יחסי עובד מעביד
בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, אשר ניתן ביום 1.10.2009, נקבעה בדעת רוב הלכה תקדימית, לפיה, בהיותה של התקשרות בין צדדים למטרת שיקום בלבד, אין להכיר ביחסי עובד ומעביד בין הצדדים. על כן, נקבע כי המערער, שהינו בעל מוגבלות נפשית, אינו זכאי לסכומים אשר נפסקו לו בבית הדין האזורי לעבודה בגין דמי הבראה, פדיון חופשה ופיצויי פיטורים. להלן פסק הדין. את החברה (המשיבה והמערערת שכנגד) ייצגה עו"ד הילה פורת.

הסכם קיבוצי כללי המסדיר כללי התנהגות בעניין זכות ואופן שימוש העובד במחשב המעסיק
ביום 25.6.2008 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים (להלן – לשכת התאום), המסדיר כללי התנהגות לעניין זכות ואופן שימוש העובד במחשב המעסיק (להלן – ההסכם). נכון למועד זה טרם פורסם צו הרחבה המרחיב את הוראות ההסכם.

הגנה על עובדים - חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין
ביום 26.6.2008 פורסם חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 (להלן – התיקון לחוק), אשר נכנס לתוקפו, בכל הקשור למעסיק, ביום 26.6.08, ובכל הקשור לממונה מטעם המעסיק ביום 26.7.08. התיקון לחוק מתקן את חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 (להלן – החוק).

דינו של סעיף התחייבות לתקופת עבודה בחוזה עבודה, אשר איננו סביר ומידתי - להתבטל
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, במקרה של סעיף התחייבות בחוזה עבודה, יש לבחון מה התמורה שקיבל העובד בגין הסכמתו לתקופת ההעסקה לה התחייב, והאם התמורה זהה למחיר שנתבקש לשלם בגינה. דינו של סעיף התחייבות בחוזה עבודה, אשר איננו סביר ומידתי – להתבטל.


על יחסי העבודה שבין המעבידים הישראלים לבין העובדים הפלסטינים תושבי האזור, חל הדין הישראלי
עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, כשם שעל התקשרותו של עובד פלסטיני המועסק בשטחה של מדינת ישראל אצל מעביד ישראלי, יחול הדין הישראלי, בהיעדר הסכמה אחרת או זיקות ממשיות אחרות, כך יחול הדין הישראלי גם על התקשרותו של עובד פלסטיני המועסק אצל מעסיק ישראלי, בשטחים המוחזקים.

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז - 2007
מאת: הילה פורת, עו"ד. 
ביום 8.8.2007 התפרסם ברשומות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן – החוק), שעניינו הסדרת תנאי העסקתם של אנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים. להלן עיקרי החוק. 

הזכות לעבודה בישיבה והפסקה לשם שימוש בחדר שירותים
מאת: הילה פורת, עו"ד.
ביום 23.4.2007 נכנס לתוקפו חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007, המטיל חובה על מעביד להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ואוסר על מעביד למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

קרוב משפחה של מטופל על ידי עובד סיעודי, המפקח על עבודת העובד ומתפקד כמעבידו, ייחשב כמעביד במשותף עם המטופל
עפ"י פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, קרוב משפחה של מטופל על ידי עובד סיעודי, המפקח על עבודת העובד ומתפקד כמעבידו, ייחשב כמעביד במשותף עם המטופל. עפ"י פסק הדין, כאשר המטופל הופך להיות מוגבל, התלוי בעזרת הזולת, אף אם חוזה ההעסקה נחתם בין המטפל לבין המטופל, המציאות היא שהמטופל אינו מסוגל לפקח על עבודת המטפל, ובני המשפחה המצויים לצידו מתפקדים כמעביד.

אפשרות לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף
מיקי, מחסנאי בחברת מזון, נחשד בגניבת מוצרים לצרכים פרטיים. מיקי הכחיש בפני מעסיקתו את הגניבה המיוחסת לו. מעסיקתו של מיקי דרשה ממנו כי יבצע בדיקת פוליגרף לבירור החשד כנגדו אך מיקי סירב. האם מעסיקתו של מיקי יכולה לחייב אותו לבצע את בדיקת הפוליגרף?

בחינת קיומם של יחסי עובד-מעביד
בחוקי העבודה אין הגדרה אחת ויחידה המשמשת אמת מידה לקביעת יחסי עובד מעביד. היותו של אדם "עובד" או "קבלן עצמאי" נקבע על פי מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה בין הצדדים. להלן מאמר המפרט את מכלול הסממנים והעובדות שנותנים במצטבר תמונה כוללת ושלמה על מהות היחסים בין הצדדים.


התיישנות זכויות עובד
עדי פוטרה מעבודתה לפני כ-6 שנים. לאחרונה נודע לה כי מעסיקה שלל ממנה חלק מהזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים עפ"י החוק. עדי מעונינת לתבוע את מעסיקה לשעבר ורוצה לדעת, האם חלה התיישנות על תביעותיה?

הוכחת קיומו של נוהג
זכויות במשפט העבודה נקבעות, בין היתר, בהסכמים אישיים או בהסכמים או הסדרים קיבוציים. עם זאת, הפסיקה הכירה גם בנוהג כמקור לקיומן של זכויות במשפט העבודה. להלן פסק דין הדן בהוכחת קיומו של נוהג במקום העבודה.

הפרת חוזה לתקופה קצובה
רונית התקבלה לעבודה כמנהלת תיק השקעות בבנק. עם תחילת עבודתה, נחתם עימה חוזה שתוקפו לשנה מיום תחילת העבודה. העסקתה של רונית הופסקה על ידי מנהל הבנק לאחר 9 חודשים בלבד. רונית מעונינת לתבוע את הבנק לפיצוי בגין הפסקת החוזה לפני שנסתיים. מה סיכויי תביעתה של רונית?

קטגוריה ראשית » יחסי עובד מעביד פריטים: 28
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר