עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » מידע למעסיק » טפסים שימושיים במס הכנסה - חדש!

טפסים שימושיים במס הכנסה - חדש!

אישור תושבות - הנחה ממס לתושבי יישובים

הערה: הטבלה שלהלן מכילה קישורים לטפסים ומידע שימושי, אשר רוכזו למענך ע"י אתר עולם העבודה. מובהר כי אתר עולם העבודה ו/או עו"ד הילה פורת אינם אחראים לנכונות המידע.

חלק מהטפסים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF. אם התוכנה אינה מותקנת במחשבך, ניתן להורידה, בחינם, מכתובת האינטרנט: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 שם הטופס מס' טופס  מנפיק הטופס  פירוט 
כרטיס עובד  101/130  מס הכנסה

טופס זה ימולא על ידי כל עובד עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס.
הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד.

הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות   105  מס הכנסה הצהרת המעביד על העובדים הזכאים לזיכוי במס הכנסה, בשיעור של 15% מהכנסתם, שנבעה מעבודתם במשמרת שנייה / שלישית.
בקשה להקלה ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה  116  מס הכנסה

פניה לפקיד שומה בבקשה לתיאום מס (בהסכמת העובד והמעביד ניתן לערוך תיאום מס ע"י המעביד ללא צורך בפניה לפקיד שומה - ראה טופס 101).

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת  116א'  מס הכנסה

יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי 
נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור. 
נטול יכולת יחשב גם קרוב המוחזק במוסד ומבוקש בגינו זיכוי.

בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית  116ב'  מס הכנסה בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית בגין ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי וכל תוכנית חיסכון, מפאת גיל, מיעוט הכנסה, "ריבית מזכה".
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה   116ג'  מס הכנסה טופס זה ימולא ע"י עובד או שאיריו המבקשים לפרוס הכנסה ממענק פרישה, מהיוון קיצבה, מהפרשי שכר או מפדיון חופשה.
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג   117  מס הכנסה בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג (מייצג הוא מי שהוגדר כרשאי לייצג ומחובר למאגרי שע"מ לשם ביצוע תיאום המס). 
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006 - 2007  118  מס הכנסה במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נקבעה בסעיף 40ו לפקודה, הוראת שעה למתן נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה. להסברים נוספים ראה הקישור הבא: נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה - הוראת שעה
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2008  119

 מס הכנסה

בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, הוספו סעיפים 40ג עד 40ה, המאפשרים מתן נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל משנת המס 2006, שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת הוראה החל משנת 2005.
להסברים נוספים ראה הקישור הבא: נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לימודי הוראה
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס בעד נטול יכולת / הוצאות החזקת קרוב במוסד  127  מס הכנסה תעודה רפואית - טופס א' לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו - 1996.
הצהרת עמית שכיר בקופת גמל / מבוטח בפוליסה לביטוח חיים בדבר העברת זכויות לניצול הזיכוי ממס לקרוב משפחה  130  מס הכנסה

העברת הזכות לזכוי בגין תשלומים לקופת גמל ו/או ביטוח חיים, לקרוב משפחה, על פי הוראות סעיף 45א לפקודה.
מידע רלוונטי נוסף בנושא זה:  תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדים ניכוי/זיכוי עפ"י סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל  134  מס הכנסה טופס זה הינו נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד (1301 או 135).
בעזרת הטופס מחשבים את ההכנסה שיש לזקוף, על פי הוראות הפקודה, בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות ו/או קופת גמל.
דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס  135  מס הכנסה טופס זה מתאים ליחיד שאינו חייב בהגשת דו"ח, אך מבקש החזר מס.
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות  136  מס הכנסה בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו- 1996, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (שיעור המס המיוחד הוא 25% ממלוא התשלום). המשלמים ידווחו על התשלומים וניכויי המס בטופס 136.
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס   159  מס הכנסה בהתאם לתקנות 34 ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964.
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד  161  מס הכנסה טופס זה ימולא ע"י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה (גם במקרה של הפסקת עבודה עקב מוות) אם משולמים לעובד פיצויים, קיצבה, או תגמולים בגין פרישתו, או אם הופרשו עבורו סכומים לצבירת הנ"ל.
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006  161א'  מס הכנסה טופס זה ימולא ע"י עובד הפורש מעבודה וזכאי למענק ו/או לתגמולים ו/או לקיצבה.
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות   161ב'  מס הכנסה

טופס זה יוגש בעת הפסקת עבודה עקב מוות, כאשר שאיריו של הנפטר זכאים למענק עקב מוות ו/או לקיצבת שאירים. הטופס ימולא ע"י בן הזוג של הנפטר ובהעדר בן זוג ע"י מי שמוסמך עפ"י דין לטפל בעזבונו של הנפטר.

הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה  161ג'  מס הכנסה

טופס זה יוגש על ידי מי שמבקש לחזור בו מהבחירה ברצף פיצויים ו/או מרצף קיצבה, שלא במסגרת ארוע פרישה ממעביד חדש.
(ניתן לחזור מבחירה ברצף פיצויים רק בתוך שנתיים מיום הפרישה בגינה נתבקש הרצף. אין מגבלה של זמן לחזרה מרצף קיצבה).

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב   1312  מס הכנסה זכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מהיישובים המזכים בהנחה מכח סעיף 11 ו/או 11א ו/או11ב לפקודת מס הכנסה.
אישור תושבות - הנחה ממס לתושבי יישובים  1312א  מס הכנסה ימולא ע"י פקיד רשות מקומית עבור מי שמבקש לזכות להנחה במס הניתנת לתושב קבוע של אחד מהיישובים המזכים בהנחה מכח סעיף 11 ו/או 11א ו/או11ב לפקודת מס הכנסה.
בקשה לפטור ממס - עיוור או נכה  1516  מס הכנסה ימולא ע"י מי שמבקש פטור ממס עפ"י סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (עיוור או נכה 100%).
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים  2401  מס הכנסה טופס זה מיועד לעמית המבקש למשוך סכומים מקופת גמל לתגמולים ולקבל פטור מניכוי מס במקור (עקב הגעה לגיל הזכאות, אי משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים אחרת בשנת המס, וכו').
בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים עפ"י סעיף 122 - ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות  3302   מס הכנסה הטופס ימולא ע"י מי שמבקש להחיל עליו את הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (10% מס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים).
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר  3333  מס הכנסה על מעביד המשלם משכורת לעובד זר, לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו.

הדף עודכן בתאריך 05.12.2012

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר