עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » נושאים נוספים » שרות סדיר/מילואים » הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:
 
1.   חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.
 
הערה: בהתאם לסעיף 24(ד) לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, דין שירות עבודה של מגוייס חוץ כדין שירות מילואים.
מגוייס חוץ = מי שנקרא בצו לשירות עבודה במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתם בחוק) שאינו מועסק במפעל כשכיר או כעצמאי.
2.   במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. הוועדה לא תיתן היתר, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם המעסיק יוכיח, כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.
3.   במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו ה-30 יום הנ"ל, כלומר לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם 30 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד. 
4.   פיטורים = לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:
א.   חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
ב.   חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
5.   מסמכויותיה של ועדת התעסוקה (שדנה, בין יתר תפקידיה, בטענות עובד נגד מעסיקו הטוען לפיטורים עקב שירותו במילואים) –
—    לתת צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר, לפי הענין, את העובד לעבודה.
—    לתת צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה לחמש פעמים השכר שהתובע קיבל או שהיה זכאי לקבל בעבור חודש העבודה שבסמוך לפני הפרת זכותו (חישוב השכר בהתאם לשכר הקובע לענין פיצויי פיטורים). הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
—    הוועדה רשאית לתת צו להעסקה וצו לפיצויים (צו משולב), אך סכום הפיצויים בצו משולב יקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.
—    דין פיצויים והוצאות שתצווה ועדת תעסוקה לשלמם לעובד לפי חוק זה כדין שכר עבודה, כמשמעו בחוק הגנת השכר, לענין דין קדימה לשאר החובות בפירוק או בפשיטת רגל לפי כל דין.
6.   מעסיק המבקש לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים יפנה לקבלת היתר לוועדת התעסוקה:
—    במחוז תל אביב והמרכז             טל. 7380909 - 03
—    במחוז ירושלים                          טל. 6251735/6 - 02
—    במחוז חיפה והצפון                   טל. 8301104/6 - 04
—    במחוז באר שבע והדרום            טל. 6204325 - 08
 
7.   ביחס לעובד קבלן כוח אדם:
—    חל איסור על מעסיק בפועל לגרום לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק זה.
—    אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטוריו.
—    צו להעסקה ינתן כנגד קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת.
—    צו לפיצויים ינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן כוח האדם פיטר את העובד. במקרה כזה ינתן צו נגד קבלן כוח האדם. אם קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל פיטרו את העובד, ינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם.
—    הוראות אלה לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופה של 9 חודשים (או 15 לפי הענין) בה מועסק עובד ע"י קבלן כוח אדם (הוראה זו נכנסה לתוקפה ביום 1.1.2008, הוא מועד כניסתו לתוקף של סעיף 12א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
8.   עובד המקבל צו קריאה לשירות מילואים, יודיע על כך ככל האפשר בנסיבות העניין ובתוך זמן סביר מיום קבלת הצו למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם, ואם הוא עובד של קבלן כוח אדם, לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם. במקרה בו לא היה העובד מועסק בזמן שקיבל את צו הקריאה למילואים, יודיע על קריאתו לשירות מילואים בתוך זמן סביר לאחר תחילת עבודתו.
9.   עובד יוכל לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק, שהתגבש או שנודע לו עליו לאחר החלטת ועדת התעסוקה או בית הדין, לפי המאוחר.
10. יצוין כי, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אוסר הפליית דורש עבודה או עובד מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.
 
הערה: על האופן שבו יש לקיים הליך פיטורים ניתן ללמוד בפרק "סיום יחסי עבודה/כתב ויתור", בחלק הדן בזכות לשימוע במגזר הפרטי.
 
הערה
תשומת לבכם בנוסף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר בתוקף מיום 19.6.2012, המטיל בתנאים מסויימים עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות בגין הפרת הוראת חיקוק וכן מטיל בתנאים מסויימים אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות. ראו סקירה בענין זה בפרק 3- סעיף 3.1.

הדף עודכן בתאריך 15.01.2018

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר