עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » פיטורים והתפטרות » התפטרויות שמזכות בפיצויי פיטורים » מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים

מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים

יואב עובד כאיש תמיכה טכנית בחברת תוכנה מזה 3 שנים. יואב החליט לעזוב את מקום עבודתו ולפתוח עסק עצמאי. האם זכאי יואב במקרה זה לפיצויי פיטורים?
 
תשובה
ככלל עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. להלן פירוט המקרים:
 
התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי - סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו או מצב בריאותו של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות, התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים. בן משפחה = בן זוג (לרבות - ידוע בציבור), ילד (לרבות מאומץ או חורג), הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.
 
התפטרות של הורה - סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה לענין חוק זה כפיטורים, והוא הדין לגבי עובדת שהתקיימו לגביה אחד מאלה:
1.         קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך למעסיקה, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו;
2.         קיבלה למשמורתה, כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, ילד, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו;
3.         קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו, ובלבד שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.
 
הוראות אלה יחולו גם על עובד, אם נתקיים בו אחד מאלה:
1.         בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה;
2.         הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;
3.         בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 
התפטר אחד מבני הזוג כאמור לעיל, לא יחולו הוראות אלה על בן הזוג השני.
 
התפטרות עובד בעקבות העתקת מקום מגורים - דינה כפיטורים לענין הזכות לפיצויי פיטורים במידה ועומדת בתנאים שנקבעו בענין בחוק פיצויי פיטורים, ובתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964.
התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית - עפ"י סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, אם עובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, התפטרותו תזכה אותו בפיצויי פיטורים.
 
התפטרות בגיל פרישה - סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.
 
אי חידוש חוזה עבודה – עפ"י סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, במקרה שעובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה (לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה) והעובד סרב לחידוש.
 
התפטרות של עובד עונתי – סעיף 11(ב) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה - רואים אותו כאילו פוטר.
 
התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר/שירות לאומי/שירות אזרחי/שירות למטרה ציבורית או לאומית/שירות לאומי אזרחי - סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי עובד שהתפטר סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר / שירות לאומי / שירות אזרחי / שירות למטרה ציבורית או לאומית, ובשל כך, יראו את התפטרותו לעניין חוק זה כפיטורים, אם:
1.      הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.
2.      הוא התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובלבד ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות.
3.      הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ובלבד ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין העיסוק.
4.      הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה (4) להגדרה "ילד" האמורה בפסקה (2) לעיל, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות.
5.      הוא החל לשרת בשירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי – אזרחי, התשע"ד-2014, ובלבד ששירת בשירות לאומי-אזרחי שישה חודשים לפחות.
 
עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות קבע – סעיף 43(ב)(1א) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, קובע כי עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות קבע יחשב כמפוטר:
1.   אם לשירות הקבע לא קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר ולפני תחילת שירות הקבע היה העובד עובד קבוע במפעל (יחשב כמי שפוטר מיום תחילת שירות הקבע).
2.   אם לשירות הקבע קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר, וסמוך לפני התגייסותו לשירות החובה היה עובד במפעל (יחשב כמי שפוטר מהיום שבו התחיל לשרת שירות קבע). בתנאי שמדובר בהתחייבות לשירות קבע העולה על שתי שנים.
 
עובד שהתפטר על מנת להתגייס למשטרת ישראל / שירות הסוהר – עפ"י סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים יהיו זכאים הוא או שאיריו לפיצויי פיטורים, אם התקיים אחד מהתנאים:
—    שירת במשטרה / שב"ס 6 חודשים לפחות;
—    שירותו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים עפ"י חוק פיצויי פיטורים;
—    שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות.
התפטרות אשה מוכה – עפ"י סעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים, התפטרה עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה ע"י לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את התפטרותה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.
 
התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש/סגן ראש רשות מקומית - עפ"י סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים, עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים (אלא אם המעסיק הסכים בכתב כי תקופה הכהונה תחשב לעובד כחופשה ללא תשלום).
 
פטירה/פשיטת רגל של המעסיק – סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעסיקו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 
פטירה של עובד – עפ"י סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים הזכות לפיצויים עוברת לשאיריו של העובד.
 
לפיכך, עובד שמתפטר עקב רצונו להקים עסק עצמאי איננו זכאי לפיצויי פיטורים.
הערה
ככל שמדובר בזכאות לפיצויי פיטורים על פי דין (פיטורים או התפטרות מזכה), יש לבחון את היקף הזכאות גם בהתחשב בכספים שהופקדו בגין העובד/ת עבור פיצויי פיטורים, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, אם הופקדו.
במקרה שבו הופקדו כספים בגין העובד עבור פיצויי פיטורים, עפ"י סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בהתאם להוראות ולתנאים שנקבעו באחד מהמקורות הבאים:
1.       האישור הכללי מיום 30.6.1998 בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים.
2.       צו ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה (לרבות – הייטק) שחל מיום 7.5.2006 ואילך.
3.       צו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה שחל מיום 1.1.2008 ואילך.
4.       הסכם קיבוצי מיוחד/הסכם קיבוצי ענפי/צו הרחבה ענפי הקובע כי תשלומים לקופת ביטוח או לקרן פנסיה על פי התנאים הקבועים בו יבואו במקום פיצויי פיטורים.
 
אזי הכספים שהופרשו מכוח המקורות הנ"ל עבור פיצויי פיטורים, שייכים לעובד בכל מקרה של הפסקת עבודה (פיטורים או התפטרות), אלא אם משך העובד כספים מקופת הגמל שלא בשל ארוע מזכה או שזכותו לפיצויי פיטורים נשללה במסגרת פסק דין.
 
כל אחד מהמקורות הנ"ל קובע היקף ושיעור שונה של הפרשות ויש לבדוק את ההוראות והתנאים החלים על כל עובד בהתאם למקרה הספציפי.
 
לפיכך, במקרה שחל על הצדדים אחד מהמקורות הנ"ל, רלבנטי לבדוק את הזכאות לפיצויי פיטורים על פי דין (פיטורים או התפטרות מזכה) רק בכל הקשור להפרש פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד (בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם לא נעשתה הפרשה).
 

הדף עודכן בתאריך 14.10.2015

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר