צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת
קטגוריה ראשית » הודעה מוקדמת » צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

יוסי הועסק כמנהל שיווק בחברה פרטית כ-4 שנים. בעקבות אירוע שפגע ביחסי האמון שבינו לבין החברה, הוחלט בחברה לפטרו לאלתר. בין יתר הסכומים ששולמו לו, עקב סיום עבודתו, שילמה לו החברה גם תמורת/חלף הודעה מוקדמת בת חודש.
 
מעסיקו של יוסי מבקש לברר כיצד נצברות זכויות בתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים- במקרה בו העובד עובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובמקרה בו המעסיק בוחר לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לעובד את תמורתה הכספית.
 
תשובה:
 
בפני מעסיק המעוניין לנתק יחסי עבודה עם עובד ישנן שתי אופציות, כדלקמן:
א.   להודיע לעובד על פיטוריו ולדחות את מועד ניתוק יחסי העבודה לתאריך עתידי בהתחשב במשך ההודעה המוקדמת שעל המעסיק ליתן לאותו עובד עפ"י החוק.
 
יחסי העבודה נמשכים עד ליום הנקוב בהודעת הפיטורים, ומדובר בתקופת הודעה מוקדמת בה העובד ממשיך לעבוד.
 
במקרה כזה, על המעסיק לשלם שכר עבודה בגין תקופת ההודעה המוקדמת וכן לבצע הפרשות לקופת גמל, ותקופה זו נחשבת לעובד כוותק לצורך פיצויי פיטורים, חופשה, הבראה וכיוצ"ב זכויות, שכן בפרק הזמן שבין מתן ההודעה המוקדמת לבין היום הנקוב בהודעה לגמר העבודה - נמשכים יחסי עבודה, על המתחייב מכך, לזכות או לחובה.
 
 
ב.   להודיע לעובד על ניתוק יחסי העבודה לאלתר, באופן מיידי, ולשלם לעובד "תמורת הודעה מוקדמת" - בשיעור שכר העבודה שהיה העובד משתכר אילו המשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לו.
 
במקרה כזה, לא מדובר בשכר עבודה, והיום הקובע לענין צבירת זכויות - וותק לפיצויים, חופשה, הבראה וכיוצ"ב - הוא ניתוק יחסי העבודה בפועל. במקרה כזה אין חובה לבצע הפרשות לקופת גמל  מתמורת ההודעה המוקדמת אלא אם נקבע כך במפורש בהסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה אישי / נוהג החל על הצדדים.

הדף עודכן בתאריך 01.04.2016

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://hilaporat.co.il/