זכות לשעת היעדרות מהעבודה בתקופה בה בן הזוג שוהה בשירות מילואים
קטגוריה ראשית » עבודת נשים » זכות לשעת היעדרות מהעבודה בתקופה בה בן הזוג שוהה בשירות מילואים

זכות לשעת היעדרות מהעבודה בתקופה בה בן הזוג שוהה בשירות מילואים

החל מיום 3.7.2017 ובהתאם לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז -2017 , עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 – שעה אחת ביום, החל ביום הראשון לשירות המילואים, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים להלן:

(א)        תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;

(ב)        לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;

(ג)         העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;

(ד)        העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה;

* עובדת איזה זכאית להיעדר מעבודתה בהתאם לנ"ל בימים שבהם היא נעדרת מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות על פי חוק עבודת נשים או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות כאמור, או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות; הייתה העובדת זכאית להיעדר מעבודתה כאמור פחות משעה אחת ביום, תהיה זכאית להיעדר מעבודתה ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת;

* זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים;

* על אף האמור לעיל, רשאי ראש רשות ביטחון, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי זכות זו לא תחול על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת; לעניין זה, "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה;

* ההיעדרות המותרת בהתאם לזכות זו היא נוסף על הפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

הדף עודכן בתאריך 17.12.2017

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://hilaporat.co.il/